fbpx

Zpracování a ochrana osobních údajů společností SD Media Marketing Agency s.r.o.

Společnost SD Media Marketing Agency s.r.o., IČ: 07532580, se sídlem Havlíčkova 967/9, 669 02 Znojmo, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108649 (dále jen „SD Media Marketing Agency s.r.o.“), je správcem osobních údajů, které mu byly poskytnuty subjekty osobních údajů (klienty či jejich zástupci) v rámci jeho podnikatelské činnosti, kterou je online marketing, VR vizualizace a affiliate marketing.

SD Media Marketing Agency s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).

Poskytování služeb klientům

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Právní základ pro zpracování je smlouva o poskytování služeb SD Media Marketing Agency s.r.o. v rámci jeho podnikatelské činnosti, přičemž poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše uvedené smlouvy.

SD Media Marketing Agency s.r.o. zpracovává následující osobní údaje klientů či jejich zástupců: jméno a příjmení, titul, datum narození, IČO, sídlo, podpis, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu.

S osobními údaji shromážděnými SD Media Marketing Agency s.r.o. jakožto správcem osobních údajů nakládají členové orgánů SD Media Marketing Agency s.r.o. v rámci jejich zákonných povinností a subjekty, které poskytují SD Media Marketing Agency s.r.o. účetní služby či právní služby. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti a povinností nakládat se shromážděnými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, o čemž bylo SD Media Marketing Agency s.r.o. poučeno.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) a nařízení GDPR.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům – klient má právo od SD Media Marketing Agency s.r.o. získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby SD Media Marketing Agency s.r.o. bez zbytečného odkladu opravilo na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – povinnost SD Media Marketing Agency s.r.o. zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby SD Media Marketing Agency s.r.o. v určitých případech omezilo zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech SD Media Marketing Agency s.r.o., třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – dává klientovi možnost získat osobní údaje, které SD Media Marketing Agency s.r.o. poskytlo, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude mít klient jakékoliv dotazy se zpracováním svých osobních údajů prováděné SD Media Marketing Agency s.r.o., může podat dotaz či stížnost přímo jemu na adrese: info@sdmedia.cz, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Webové stránky

Webová stránka www.sdmedia.cz ukládá pro účely statistiky a zlepšování služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek, informace o počtu návštěv, datu a čase návštěvy, které nejsou spojitelné s jakýmkoliv subjektem osobních údajů. Návštěvou našich stránek nedochází k poskytování Vašich osobních údajů.